Ondernemingsgegevens

Green-ware.be - Q-Ware BVBA

Merellaan 6, 8710 Wielsbeke

info@green-ware.be

+32 56/980.680

BE 0700.227.558

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Greenware.be - Q-Ware bvba, een BVBA met maatschappelijke zetel te Merellaan 6, 8710 Wielsbeke, BTW
BE 0700.227.558, (hierna genoemd 'Green-ware.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Green-ware.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Green-ware.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Add On niet. Green-ware.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Green-ware.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Green-ware.be.
Green-ware.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan het gewenste product kiezen en het aantal stuks bepalen. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Omschrijving’ en ‘Productdetails’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘in winkelwagen’ naar het winkelmandje gegaan worden.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door PostNL. Een verzending binnen België is gratis voor de klant. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.

De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode.
Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld.
De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Green-ware.be gelezen te hebben en akkoord gaat.

De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken.

De klant kan nu op de knop ‘Bestellen met betaalverplichting’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een foutmelding.
De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Green-ware.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Green-ware.be hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop 'processing' te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd.
Leveringstermijn is afhankelijk van PostNL.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in België door PostNL.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Green-ware.be bij PostNL zijn geen verantwoordelijkheid van Green-ware.be.

Green-ware.be doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. PostNL streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Green-ware.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Green-ware.be was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Green-ware.be. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Green-ware.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Green-ware.be. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Green-ware.be - Q-Ware bvba, Merellaan 6, 8710 Wielsbeke, info@green-ware.be, +32 56/980.680 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan gevonden worden op de link 'herroepingsrecht' onderaan de website. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Green-ware.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Green-ware.be - Q-Ware bvba, Merellaan 6, 8710 Wielsbeke (adres kantoor). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Green-ware.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Green-ware.be - Q-Ware bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Green-ware.be - Q-Ware bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Green-ware.be - Q-Ware bvba wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Green-ware.be - Q-Ware bvba geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Green-ware.be - Q-Ware bvba betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Green-ware.be klantendienst. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Green-ware.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Green-ware.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56/980.680, via e-mail op info@green-ware.be of per post op het volgende kantooradres: Merellaan 6, 8710 Wielsbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Green-ware.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Green-ware.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Green-ware.be respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Green-ware.be, Merellaan 6, 8710 Wielsbeke, info@green-ware.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Green-ware.be, Merellaan 6, 8710 Wielsbeke (kantooradres), info@myaddon.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Green-ware.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@green-ware.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Green-ware.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Green-ware.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd.